Všeobecné podmínky

1. Rezervace lodi – platby
Rezervace je závazná až po zaplacení zálohy minimálně 30 % z ceny plavby. Doplatek plné ceny musí být uhrazen nejpozději 5 týdnů před termínem plavby. Úhradu lze provést hotově při osobním setkání, složenkou nebo poukazem na účet u ČSOB. O všech platbách nás prosím ihned telefonicky informujte. Doklady o zaplacení plné ceny je nutné mít při nalodění.


2. Zrušení rezervace
Účastník (nájemce) může kdykoli odstoupit od smlouvy. Zrušení smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Stornovací poplatek se účtuje z plné ceny pronájmu a to ve výši:
30 % více než 12 týdnů před naloděním
50 % 12 – 4 týdny před naloděním
100 % méně než 4 týdny před naloděním
Pokud by rezervovaná jachta nebyla k datu začátku charteru schopna plavby, bude nájemce ihned informován. Pak buď zajistíme náhradní loď a případný rozdíl cen vyřešíme dohodou, nebo bezodkladně vrátíme celou zaplacenou cenu pronájmu lodě.


3. Poškození lodi v průběhu charteru
Posádka odpovídá za škody, které na lodi vzniknou pouze do výše kauce. Odhad případné škody se provede podle místních cen. Za oplachtění plně ručí kapitán. Pokud za loď odpovídá najatý kapitán, pak bude případná škoda vyrovnána v rámci jeho smlouvy a posádky se netýká – pokud ji přímo nezpůsobila.
Společnost neodpovídá za případné škody, které by posádce vznikly po převzetí lodi v průběhu vlastního charteru důsledkem poškození lodi.


4. Střídání posádek – nalodění, vylodění
Nalodění a vylodění posádek probíhá vždy v předem dohodnuté maríně a čase. Zpravidla je to sobota - 17.00 hod. pro nalodění a 09.00 hod. pro vylodění.
Pokud se posádka, nebo její část, nebo jednotlivci, nemohou dostavit do místa nalodění včas, pak nás prosím bezodkladně informujte telefonem. Bude-li v našich možnostech, vyčkáme v místě nalodění do Vašeho příjezdu. Pokud nebudeme moci čekat, budeme Vás informovat o plánu plavby a Vy na nás počkáte v dalším plánovaném přístavu. Nalodění pak proběhne tam.
Pokud se rezervovaná loď nemůže z provozních důvodů (např. silný protivítr atp.) včas vrátit do domovského přístavu, pak důsledky z toho plynoucí jdou k tíži původní posádky. Zpravidla doplatí pozdní příjezd, nebo přepravu nové posádky na jiné vhodné místo nalodění.
Opožděný návrat do domovské mariny, nebo opožděné vyklizení lodi komplikují údržbu lodi a střídání posádek a proto podléhají sankci 50 – 100 EUR dle okolností.
Společnost neodpovídá za škody, které posádce vzniknou v důsledku opožděného příjezdu do místa nalodění, jakož i za škody, které vzniknou v důsledku opožděného návratu jachty do místa vylodění.


5. Reklamace
Případné reklamace se řeší přímo na místě s pověřeným zástupcem.


6. Bankovní spojení
Upřednostňujeme hotovostní platbu při osobním setkání. Při bezhotovostní platbě platí číslo účtu uvedené na faktuře (2 2 7 5 9 4 8 7 8 / 0 3 0 0).

 

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme klienty, že doprava do místa nalodění a zpět je výhradně vztah mezi klientem a dopravcem. Z tohoto důvodu se zříkáme odpovědnosti za škody, které mohou klientovi při přepravě a v souvislosti s ní vzniknout.
Společnost neodpovídá za jakékoliv škody, které klientovi vzniknou v důsledku změny termínu nalodění a vylodění především v případě přeplaveb, nebo způsobenou změnou trasy lodi vlivem okolností, které se mohou vyskytnout v průběhu plavby (porucha, špatné počasí, bezvětří, atd.)
Upozorňujeme klienty na rizika spojená s plavbou a především s přeplavbou, kdy plavba probíhá mimo obydlené oblasti a přivolání jakékoli pomoci vyžaduje čas a následná pomoc pak nemalé finanční prostředky. Upozorňujeme Vás především na zdravotní rizika, která mohou nastat, a z tohoto důvodu Vás žádáme – zajistěte si prosím náležité pojištění na celou dobu pobytu od nalodění po vylodění + rezervu na cestu. Společnost neodpovídá za škody, které Vám vzniknou v důsledku špatného nebo žádného pojištění. Rovněž se zříkáme odpovědnosti za škody na zdraví a životě, které mohou během plavby vzniknout vlivem Vašeho špatného zdravotního stavu a kondice.
Upozorňujeme klienty, že běžným zvykem na všech plavbách většiny charterových společností bývá skutečnost, že skipper se stravuje bezplatně spolu s posádkou. S ohledem na bezpečnost není vhodné, aby si skipper připravoval stravu v podpalubí během plavby. Dalším důvodem je fakt, že na lodi doporučujeme posádkám připravovat hlavní jídla společně a tím předejít několikanásobnému vaření a následnému mytí jednotlivých kusů nádobí, což má vždy za následek nadměrnou spotřebu vody a plynu. Tento závěrečný odstavec prosím berte jako vhodné doporučení.

Kategorie: